Konzultácie o vstupe do Schengenskej zóny

Ponúkame naše vlastné skúsenosti a konzultácie z nasledovných oblastí ochrany vonkajších hraníc Schengenu:

1.
Základné atribúty harmonizácie domáceho právneho systému so schengenským acquis v oblasti vonkajších hraníc. S tým je nevyhnutné spojená analýza schengeského acguis a porovnanie s vnutroštátnym právom, definícia zasadných rozdielov a návrh legislatívnych riešení.

2.
Organizačné a personálne zabezpečenie dozoru a kontroly vonkajších hraníc Schengenu, vnútroštátna policajná a medzirezortná spolupráca. Návrh efektívnych organizačných štruktúr a potrebného personálu, koordinácia spolupráce subjektov zodpovedných za dozor a kontrolu na vonkajších hraniciach.

3.
Vzdelávanie a príprava policajtov vykonávajúcich dozor a kontrolu na vonkajších hraniciach. Získavanie a zvyšovanie kvalifikácie personálu, jeho odborné návyky, znalosti a zručnosti potrebné pre efektívny výkon hraničnej kontroly a dozoru na vonkajších hraniciach.

4.
Logistické a technické vybavenie a technická podpora hraničnej kontroly a hraničného dozoru na vonkajších hraniciach, prispôsobenie infranštruktúry pre efektívny výkon hraničnej kontroly a hraničného dozoru na vonkajšej hranici.

5.
Organizácia a výkon kompenzačných opatrení na vnútorných hraniciach Schengenu a vo vnútrozemí členského štátu. Ide najmä o formy a metódy odhaľovania nelegálnej činnosti cudzincov, nelegálnej práce a ich riešenia prostredníctvom opatrení zameraných na zaistenie cudzincov, ich vyhoľovanie, readmisiu a dobrovoľné návraty. Organizačné, personálne a technické opatrenia pre možnosť dočasného zavedenia kontrol na vnútornej hranici.

6.
Medzinárodná spolupráca súvisiaca s ochranou vonkajších hraníc so susednými štátmi, so štátmi Schengenu, agentúra FRONTEX. Spolupráca v oblasti výkonu readmisných dohôd, vyhosťovania, dobrovoľných návratov, analýzy rizík a výmeny informácií. Multilaterálna medzinárodná spolupráca v rámci medzinárodných organizácii ako napr. ICMPD, IOM a pod.

7.
Činnosti členského štátu Schengenu v tretích krajinách, najmä v krajinách pôvodu nežiadúcej migrácie a tranzitných krajinách. Ide najmä i činnosti imigračných styčných dôstojníkov, poradcov pre doklady, efektívne zapojenie a využívanie medzinárodného informačného systému cestovných dokladov FADO, konzulárna spolupráca a preventívne opatrenia.

foto foto foto