Reforma verejnej správy

Uvedomujeme si, že bez funkčnej verejnej správy nie je možné rozvíjať krajinu a riešiť jej najpálčivejšie problémy. Naše bohaté skúsenosti v spoločnostiach, ktoré prešli transformáciou v kombinácii so svetovo uznávanou metodológiou a uznávanými expertmi nám umožňujú identifikovať najdôležitejšie problémy samospráv a navrhnúť efektívne riešenia.
Spravovanie vecí verejných chápeme ako komplexný proces, ktorý zahŕňa aktívnu participáciu všetkých cieľových skupín v danom sociálnom systéme. Zveľaďovať štát, región alebo mesto nie je možné bez účasti jeho občanov. Rozvíjať ekonomickú úroveň sociálnych celkov nie je možné bez prílevu investícií. Bez vizionárskych lídrov a fungujúcej samosprávy nie je možné nasmerovať vývoj žiadného systému k trvalo udržateľnému rozvoju. Preto naše produkty City Identity, Regional Identity, State Identity sa orientujú na budovanie príťažlivej, jasnej a dobre komunikovateľnej identity sociálnych systémov, ktorá je zároveň základom pre kreovanie všetkých vnútorných procesov samosprávy. Ponúkame systémové riešenia, nie útržkovité opatrenia.
foto