Informačné a komunikačné technológie

foto Poskytujeme integrované riešenia v informačných a komunikačných technológiách (IKT) a služby so špecializáciou na dátové centrá a IT infraštruktúru, IKT bezpečnosť, fyzickú bezpečnosť, analýzu rizika, audit a penetračné testy, dizajn a zavedenie, špeciálne kabelážne systémy, generátory, UPS, HVAC, LAN, WAN a mobilné siete, bezpečný prenos dát zvuku a videa, IP telephony, rádiové technológie, BCP/DRP a projektové riadenie. V oblasti IT je náš partner, zameraný na manažment a technológiu. Špecializuje sa na hľadanie optimálnych riešení pomocou dôkladnej analýzy požiadaviek a použitia najmodernejšej technológie. Odhodlanie a skúsenosti pomáhajú riešiť problémy, sme vždy profesionálni, lojálni, diskrétni a spoľahliví. Sme tu pre Vás, aby Vám pomohli definovať, analyzovať a optimálnou cestou dosahovať Vaše ciele. Máme rozsiahle skúsenosti s výstavbou „na mieru“ navrhnutých vysoko dostupných (HA), spoľahlivých, bezpečných, distribuovaných dátových centier a IT infraštruktúry založených na:
 • serveroch
 • „application delivery“ a „traffic management“
 • operačných systémoch
 • SAN infraštruktúre a skladovaní dát
 • databázových prostrediach
 • nástrojoch manažmentu a dohľadu
 • nástrojoch pre dohľad nad praxou konečného užívateľa
 • IT službách
Tieto dátové centrá monitorované cez centrálne operačné centrum s podporou 7/24 tvoria ideálnu ICT infraštruktúru pre bezpečné prevádzkovanie Vašich informačných systémov ako sú napríklad ERP systémy vrátane logistickej podpory, účtovníctva, HR, CRM, MRP, EIS a podobne. Ponúkame komunikačné systémy, kompletné portfólio služieb spojených s návrhom, realizáciou a podporou stacionárnych aj mobilných komunikačných systémov pre štátnu správu ale aj komerčné spoločnosti. Integrujeme COTS aj špeciálnu technológiu pre projekty:
 • LAN, WAN a MAN sietí pre prenos dát, hlasu a videa založených na štandardoch a protokoloch ako sú Ethernet, ATM, Frame Relay, ISDN, X.25, IPv4, IPv6, MPLS, BGP, OSPF, EIGRP, ISIS, RIP, PBR a prepínačoch, smerovačoch a iných sieťových zariadeniach renomovaných svetových výrobcov komunikačných systémov
 • Optických sietí založených na technológii DWDM, CWDM, SONET/SDH
 • IP telefónie a videokonferencií
 • komunikačných služieb L1— L7 ISO OSI
 • Rádio-komunikácií založených na komerčnej aj špeciálnej rádiovej technológii v pásme KV, VKV, UKV ako aj mikrovlnných spojoch, WiFi a Satelitnej komunikácii
foto Pri návrhu a integrácii komunikačných systémov kladieme dôraz na spoľahlivosť, dostupnosť, bezpečnosť, modularitu, škálovatelnosť, nízke prevádzkové náklady, QoS a interoperabilitu. Ponúkame maximálnu bezpečnosť
 • Komplexné audity bezpečnosti a vypracovanie rizikových analýz, bezpečnostných politík, zámerov a projektov v zmysle Vašich interných predpisov, medzinárodných štandardov a národných legislatívnych predpisov
 • Návrh a realizácia penetračných testov s vypracovaním podrobných reportov a návrhov opatrení na odstránenie alebo redukciu potenciálnych rizík
 • Zabezpečenie ICT infraštruktúry pomocou firewall-ov, IDS/IPS, antivírových systémov, NAC, AAA, VPN (PPTP, IPSec, SSL, MPLS), ACL, identity management, patch management a podobne
 • Dodávka, integrácia a konfigurácia certifikovaných zariadení
 • Návrh a realizácia fyzickej a objektovej bezpečnosti
 • Centralizovaný dohľad a manažment bezpečnosti
Máme skúsenosti s návrhom a realizáciou projektov na ochranu Utajených Skutočností v zmysle platnej legislatívy. Viete ako máte postupovať v prípade živelnej katastrofy alebo teroristického útoku? Viete aké riziko pre Vás predstavuje a aká je jeho pravdepodobnosť? Ponúkame Vám havarijné plánovanie:
 • Audit aktuálneho stavu
 • Analýza rizík a dopadov
 • Návrh riešenia — plány a procedúry a architektúra technologického riešenia
 • Implementácia riešenia
 • Testovanie a akceptácia — plošné prijatie funkčného plánu a akceptácia riešenia je najdôležitejším krokom
 • Údržba (odporúča sa pravidelné testovanie a aktualizácia)
foto Nečakajte, zajtra môže byť neskoro ! Neoddeliteľnou súčasťou je podporná infraštruktúra:
 • Kabelážnych systémov
 • UPS a generátorov
 • Protipožiarnych systémov
 • Klimatizácií a filtroventilácií
 • Rackmi pre vnútorné aj vonkajšie použitie, pre telekomunikácie alebo dátové centrá
 • Kontajnerovými prevádzkarňami pre poľné podmienky a možnosť transportu
 • Mobilnými prevádzkarňami napríklad pre silové rezorty
Požiadavky na infraštruktúru sú stále vyššie a náročnejšie a riešenia stále komplexnejšie. Nechajte návrh a realizáciu na nás. Výsledkom bude efektívna a fungujúca infraštruktúra presne podľa Vašich požiadaviek. Projektový manažment je činnosť, ktorá má za úlohu dodať predmet dodávky v požadovanom čase, kvalite a rozpočte. Program je súbor spolu súvisiacich projektov. Na rozdiel od projektu, program zväčša nemá presne definovaný koniec. Riadenie kvality je činnosť, ktorej úlohou je potvrdenie, že produkt alebo služba spĺňa požiadavky na kvalitu. Naše portfólio služieb zahŕňa:
 • Projektový manažment v zmysle medzinárodných štandardov alebo postupov ako sú napríklad: APM, PMI, PRINE2 alebo v zmysle Vašich interných predpisov alebo metodológie
 • Programový manažment ako nadmnožinu projektového manažmentu so zárukou kontinuity a konzistencie
 • Riadenie kvality v zmysle medzinárodných štandardov ako sú ISO, AQAP alebo v zmysle Vašich interných predpisov
 • Riadenie rizík od identifikácie, vyhodnotenia, riadenia až po redukciu pomocou nástrojov riadenia
 • Návrh a implementáciu podnikových smerníc a postupov ako sú napríklad v ITIL definované Zmenové konanie, Konfiguračný manažment, Help desk a podobne