Rodová rovnosť

Rovnosť medzi ženami a mužmi je jedno zo základných ľudských práv a nevyhnutná podmienka pre rast, zamestnanosť a sociálnu kohéziu spoločnosti. Princípy rodovej rovnosti nesmú byť obmedzované na základe viery, kultúry alebo tradícií. Musia byť garantované tak, aby zabezpečili plné a skutočné uplatnenie žien.

Naším základným cieľom je pomôcť naším partnerom vybudovať národné kapacity a vlastníctvo procesov, umožniť im formulovať zákony a politiky, ktoré zohľadňujú rodovú rovnosť a uplatňovať úspešné stratégie tak, aby mohli plniť svoje národné záväzky v oblasti rodovej rovnosti v zmysle medzinárodných dohovorov ako Pekingská Deklarácia, Akčná Platforma a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám.

foto foto foto foto foto foto