Vedomostná spoločnosť

Vedomostnú spoločnosť nechápeme len ako spoločnosť ľudí, ktorí dosiahli vysoký stupeň formálneho vzdelania, ale predovšetkým ako sociálny systém, ktorý vzdelávanie považuje za svoju prioritnú hodnotu. Dokážeme identifikovať faktory, ktoré brzdia spoločnosť v snahe stať sa vzdelanostnou spoločnosťou a navrhnúť konkrétne opatrenia, ktoré zvýšia postavenie vzdelania v hodnotovom systéme sociálneho útvaru. Naše projekty sa primárne neorientujú na zvyšovanie počtu kvalifikovaných ľudí, ale na vytváranie motivujúceho prostredia, ktoré interiorizuje vzdelávanie sa.
foto foto